Søk i alle rapporter

Alle NIVAs rapporter fra 1956 til i dag er tilgjengelig i et åpent publiseringsarkiv, BIBSYS Brage.

Artikler om utvalgte nye rapporter

Fersk NIVA-rapport om erfaringene fra planprosessen i vannregion Glomma

Fersk NIVA-rapport om erfaringene fra planprosessen i vannregion Glomma

Nylig foreslo Klima- og miljødepartementet endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Vannforvaltningsplanene skal ikke lenger vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndighet vil ikke lenger ha en formell rolle i arbeidet. En fersk rapport fra NIVA og NIBR har nettopp erfaringer med vannforvaltningsplanarbeidet som tema og er av høy relevans for både politikere, regional og kommunal forvaltning, samt brukerne av vannressurser.

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Hausting, havbruk, berekraft og reiseliv – den blå næringa skal vekse på Sørlandet

Kystkommunane i Agder vil legge til rette for vekst i kystbasert næring. I eit havmiljø som allereie er under sterkt press frå både forureining, overfiske, habitatøydelegging og klimaendringar er dette ei utfordring, men med kunnskap om lokale marine prosessar og økosystem er det likevel mogleg å finne næringsvegar som både er lønsame og berekraftige. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) kartlagt næringsmoglegheitene langs Agderkysten i ein ny rapport.