Nyheter

Nitrogengjødsling og konsekvenser for vannmiljøet

Nitrogengjødsling og konsekvenser for vannmiljøet

Intensivert skogbruk for produksjon av biomasse – og dermed redusert bruk av fossile brensler og økt karbonbinding - er et sentralt tiltak i Norges overgang til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Imidlertid kan tiltak innen skogbruket påvirke forholdene i grunnvann, innsjøer, vassdrag og kystområdene negativt. Effektene skogsintensivering har på vannkvalitet er fokus i et nytt forskningsprosjekt hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA).