Kyst- og havmiljø

NIVAs aktiviteter i kyst - og havmiljø ledes av Christopher Harman.

Marin biologi

Seksjonen ledes av Mats Walday, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Bentisk økologi
 • Habitatmodellering
 • Overvåking
 • Kystsoneforvaltning
 • Økosystemtjenester
 • Vanndirektivet
 • Vitenskapelig dykking

>> Les mer: Om SOFTMOD
>> Les mer: Størrelse er ikke alt
>> Les mer: En symfoni av statistikk avslører tareskogens vendereis

Marin biogeokjemi og oseanografi

Blant seksjonens fagområder finner du:

 • Design og utvikling av overvåkningssensorer, systemer og
  plattformer
 • Utprøving, kalibrering, implementering og validering av nye sensorer
 • Studier av fysiske, kjemiske og biogeokjemiske prosesser
 • Gjennomføring av overvåkning med avanserte systemer
 • Overvåkning av eutrofi, toxiske alger og havforsuring
 • Databaser, modellering og statistiske analyser

Seksjonen ledes av Kai Sørensen.

>> Les mer om marin biogeokjemi og oseanografi her

Marin forurensning

Seksjonen ledes av Marianne Olsen, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Overvåking av miljøkvalitet i fjorder og kystnære områder
 • Økosystemforståelse - miljøgifter i økosystem og næringsnett
 • Risikovurdering og tiltak

>> Les mer: Liten fjord med store utfordringer
>> Les også: Aktivt kull fjerner både fusel og forurensing
 

Økotoksikologi

Seksjonen ledes av Adam Lillicrap, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • System- (øko)toksikologi
 • Regulatorisk økotoksikologi
 • Overvåking
 • «Nye miljøgifter»

>> Les mer:  Grønne sebrafiskhjerner avslører østrogene stoffer
>> Les mer: Uskyldige ofre i kampen mot lakselusen
>> Les mer: 9 av 10 havhester har plast i magen

 

Akvakultur

Seksjonen ledes av Åse Åtland, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Reduksjon av svinn ved god kontroll med vannkvalitet og
  vannbehandling
 • Verktøy for lokalisering/drift av anlegg, f. eks. AquaStrøm
 • Transport av levende fisk, herunder
  - Modellverktøyet Aquatrans.
 • Produksjon av stor smolt i lukkede/semilukkede systemer
 • Metodeutvikling for kartlegging av eutrofieffekter
 • Aquaponics - smart utnyttelse av næringssalter fra smoltanlegg
 • Telemetri/akustiske metoder for å studere adferd hos ville fiskebestander i oppdrettsfjorder, med særlig fokus på anadrome laksefisk
 • Miljøeffekter av gruver - tålegrenser tilpasset våre arter, vandringsmønstre og habitatbruk hos laksefisk

>> Les mer: Marmorfilter redder oppdrettslaksen
>> Les mer: Millionprosjekt skal fremme bærekraftig vekst i europeisk akvakultur

Systemer og teknologi

Seksjonen ledes av Wolfgang Uhl, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Vannforsyning – drikkevannvann_og_avloep.jpg
  - Utføre kildevurderinger og risikoanalyser
  - Avbøtende tiltak knyttet til klimaendringer og ekstremvær
  - Utvikling og testing av vannbehandlingsteknologi
 • Avløp, overvann og prosessvann
  - Tiltak knyttet til effekter av klimaendringer
  - Rensing av gruveavløp/metallgjenvinning
  - Rensing og resirkulering av vann og næringsstoffer i akvakultur
  - Teknologiutvikling for fjerning av organiske miljøgifter i avløp
 • Teknologiutvikling og testing maritimt
  - Utvikling og testing av teknologi for rensing av ballastvann og vann offshore (injeksjonsvann, produsert vann)

>> Les mer: Ny milepæl for NIVAs ballastvannteam: Innfrir amerikanske metodekrav
>> Les mer: Blåskjell avslører byens helse

Forskningsinfrastruktur

Seksjonen ledes av Anders Gjørwad Hagen, og skal utvikle og tilby avanserte fasiliteter for eksperimenter, overvåking, instrumentering og datahåndtering innen vannforskning. Seksjonen yter service til forskningsprosjekter og næringsliv innen tre fagområder:

 

 • NIVA forskningsstasjon Solbergstrand
  - Eksperimenter og testing
 • Sensorer, instrumenter og utstyr
  - Utvikling, instrumentering og utleie av avansert forskningsutstyr og instrumenter
 • Miljøinformatikk 
  - Utvikling av systemer for datalogging, dataflyt, modellering og visualisering av miljødata

>> Les mer: NIVAs testanlegg godkjent iht. US Coast Guards krav

Sist oppdatert 18.01.2017