Ferskvannsmiljø

NIVAs forskning i ferskvannsmiljø ledes av Thorjørn Larssen.

Ferskvannsøkologi

Seksjonen ledes av Markus Lindholm, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Alger og cyanobakterieralgebutikk.jpg
 • NIVAs algekultursamling
 • Biodiversitet og økosystemstruktur
 • Utvikling og bruk av molekylærbiologiske metoder
 • Anadrom fisk og innlandsfisk
 • Restaurering, rehabilitering og tiltak
 • Effekter på vann og vassdrag av bergverk og transport
 • Vanndirektivet og biologiske vurderingssystemer

>> Les mer: Bunndyr avslører elvenes forurensning
>> Les også: Ferskvannsøkologi på tvers av landegrenser

Akvatiske miljøgifter

Seksjonen ledes av Elisabeth Lie, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Overvåking av nye og «gamle» miljøgifter
 • Utvikling av nye metoder for prøvetaking av miljøgifter i vann
 • Prosesser for transport, omdanning og opptak av miljøgifter
 • Samspill mellom miljøgifter og andre faktorer

>> Les mer: Miljøgifter i våre store innsjøer
>> Les mer: Norsk ferskvannsfisk: Et lager av kvikksølv
>> Les også: Tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Akkrediterte analysetjenester

Seksjonen ledes av Elisabeth Lie og blant seksjonens fagområder finner du:

 • En moderne og avansert instrumentpark
 • Utfører en rekke rutineanalyser i forskjellige matrikser (vann, sediment, biologisk materiale, slam etc.)
 • Arrangerer sammenlignende laboratorieprøvinger

 


Miljøkjemi

Seksjonen ledes av Malcolm Reid, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Utvikling og tilpasning av analyse- og prøvetakingsmetoderdrugmon-8.jpg
 • Nye miljøgifter; farmasøytiske produkter, narkotika, biocider, peroksider, UV-stoffer m.m.
 • Passive prøvetakere for en rekke organiske og uorganiske parametere
 • Nanopartikler, metallspesiering

>> Les mer: Brasils bakrus ligger i vannet

Nedbørfeltprosesser

Seksjonen ledes av Raoul-Marie Couture, og blant seksjonens fagområder finner du:

 • Biogeokjemiske prosesser; omsetning og transport av karbon, nitrogen og fosfor – land, ferskvann, sjønedboerfelt.png
 • Modellering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold i elver og innsjøer – nåtid / framtid
 • Vannkjemisk overvåking / inkl. sensorteknologi
 • Ferskvannsbiologisk overvåking og utredning
 • Effekter av ulike stressfaktorer: Forsuring, overgjødsling, klimaendringer, fysiske inngrep, mm
 • Tiltaksutredninger: Kalking, vandringstiltak, habitatsforbedring

>> Les mer: Om MARS-prosjektet
>> Les mer: Klimascenarier for Otra i år 2100

Vann og samfunn

Seksjonen ledes av Sindre Langaas, og jobber i grensesnittet mellom samfunn og miljø. Blant fagområdene finner du:

 • Miljøøkonomi og forvaltning
 • Verdisetting av økosystemgoder og –tjenester
 • Involvering av interessegrupper og “empowerment”
 • Institusjonell og politisk analyse
 • Bio-økonomisk modellering
 • Innovasjon og sosialt entrepenørskap
 • Risikovurderinger ved flom
 • Miljøovervåking og informasjonssystemer

>> Les mer: Om TROPOS-prosjektet
>> Les også: Om vannforvaltningen skal klimatilpasses – hva bør på plass?

Sist oppdatert 27.10.2017