Sukkertareovervåkingen

Overvåkingsprogrammet for sukkertare er administrert og finansiert av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjennom Statlig program for forurensningsovervåking. Programmet ledes av NIVA og utføres i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI).

Omfattende sukkertaredød ble først dokumentert av forskere fra NIVA og Universitet i Oslo og undersøkt gjennom et pilotprosjekt i 2004. Tareskogene er viktige fordi de er levested for rike samfunn av marine arter. For disse er konsekvensene av sukkertaredøden sannsynligvis dramatisk med hensyn til bortfall av levesteder, biologisk mangfold og produksjon.

Formålet med Sukkertareovervåkingsprogrammet er å:

  • gi oversikt over miljøtilstanden for sukkertare på utvalgte stasjoner
  • finne ut hvor ulike partikkel- og næringssaltmengder kommer fra
  • kartlegge endringer i påvirkningsfaktorer over tid
  • tolke funnene i forhold til viktige påvirkningsfaktorer som temperatur, næringsalter, partikler, lys osv. (årsak-virkning).
  • dokumentere det biologiske mangfoldet på stasjonene

Programmets bakgrunn og forankring

Det pågående overvåkningsprogrammet ble startet i 2009 og er en oppfølging av Klifs og Direktoratet for naturforvaltnings (DN) Sukkertareprosjekt som ble gjennomført 2005-08. Gjennom Sukkertareprosjektet arbeidet NIVA i samarbeid med HI, Meteorologisk institutt, Bioforsk, Agder naturmuseum, Nansensenteret og Universitetene i Oslo og Bergen med å kartlegge omfanget av sukkertaredød og finne årsaker til denne.

Arbeidet er forankret i miljømyndighetenes miljøpolitikk og resultatmål for rent hav (St.meld. nr. 26 (2006-2007)). Resultater fra overvåkingsprogrammet for sukkertare rapporteres til ICES (International Council for the Exploration of the Sea) som del av Norges forpliktelser innen OSPAR (Protecting and conserving the North-East Atlantic and its resources).

Sukkertareovervåkingens funn

Overvåkingsprogrammet har vist at sukkertaren er borte fra 40 % av aktuelle levesteder på Vestlandet (Nordsjøkysten), mens andelen er så mye som 80 % i Skagerrak. Situasjonen varierer fra år til år. Tepper av hurtigvoksende trådformede alger har erstattet sukkertareskogene mange steder. Rødalger dominerer i Skagerrak, mens brunalger dominerer på Vestlandet.

Resultater fra overvåkingen tyder på at skiftet i vegetasjon fra tareskog til trådformede alger forårsakes av en kombinasjon av faktorer som:

  • høy sommertemperatur
  • sommertilførsler av næringsalter
  • lyssvekking grunnet økt innhold av ferskvann
  • humus, partikler og plankton i kystvannet
  • tilslamming av bunnen

Klimaendringer kan være en viktig årsak til at sukkertaren dør ut. Menneskelig aktivitet som jordbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk, og avløp fra boliger og industri forurenser havområdene via elver, luft og direkteutslipp.

Datainnsamling over tid er viktig

Man har så langt ikke kunnet peke på en enkelt årsak til at sukkertaren forsvant og at den ikke er kommet tilbake. Det datagrunnlaget vi har er fortsatt for svakt. Lengre dataserier vil antakelig kunne gi oss mer sikker kunnskap om fenomenet.

Sist oppdatert 17.09.2015